NEDERLANDS

Juridisch (vertaald uit het duits)

 

De kits van de kunstenaars hoeven niet gepatenteerd te zijn, ze genieten automatisch auteursrechtelijke bescherming volgens artikel 1 en 2 van de Auteurswet (UrhG). Er is al sprake van een schending van rechten als kits die zijn geproduceerd zonder de wil van de auteur, worden gedistribueerd of verwerkt voor wederverkoop.

De auteur heeft vorderingen tot voorlopige voorzieningen en schadevergoeding tegen de overtreder. Bovendien is de ongeoorloofde productie, distributie en doorverkoop (ook verwerkt) een strafbaar feit § 106 van de Auteurswet voorziet in een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar in geval van overtreding. Bovendien kunnen gevoelige schadeclaims worden ingediend. Net als het Duitse auteursrecht beschermen ook de andere landen de rechten van auteurs met wettelijke normen. En het maakt niet uit of de dader aan het begin of het einde van de keten staat. Ook kan de straatdealer van illegale verdovende middelen niet verwachten dat hij ongestraft blijft, simpelweg omdat hij de laatste in de keten is. Ieder in heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

Het wordt elke getroffen kunstenaar aangeraden om aangifte te doen.

 

DEUTSCH

Gesetzlich

 

Die Bausätze der Künstler müssen nicht patentiert werden sie genießen nach §1 und 2 Urheberrechtsgesetze (UrhG) automatisch urheberrechtlichen Schutz. Eine Rechtsverletzung liegt bereits vor, wenn Bausätze, die ohne den Willen des Urhebers hergestellt, verbreitet oder zum Weiterverkauf verarbeitet werden. Der Urheber hat gegen den Rechtsverletzer Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz. Außerdem stellt die nicht genehmigte Herstellung, Verbreitung und der Weiterverkauf (auch aufbereitet) eine Straftat dar. § 106 des UrhG sieht bei Verletzung eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vor. Ferner können empfindliche Schadenersatzforderungen geltend gemacht werden. So wie das deutsche Urheberrecht schützen auch die anderen Länder mit gesetzlichen Normen die Rechte der Urheber. Und es kommt dabei nicht darauf an, ob der Verletzter am Anfang oder am Ende der Kette steht. Der Straßendealer von verbotenen Betäubungsmitteln kann auch nicht davon ausgehen, dass er straffrei bleibt, bloß weil er der Letzte in der Kette ist. 

 

Er wird jeder Künstler geraten Anzeige zu erstatten.

English

Legaly

 

The kits of the artists do not have to be patented, they automatically enjoy copyright protection according to Sections 1 and 2 of the Copyright Act (UrhG). A violation of rights already exists if kits that were produced without the will of the author are distributed or processed for resale. The author has claims for injunctive relief and damages against the infringer. In addition, the unauthorized production, distribution and resale (also processed) is a criminal offense. § 106 of the Copyright Act provides for a prison sentence of up to 3 years in the event of a violation. Furthermore, sensitive claims for damages can be asserted. Just like German copyright law, the other countries also protect the rights of authors with legal standards. And it doesn't matter whether the injured person is at the beginning or end of the chain. Nor can the street dealer of illicit narcotics expect to go unpunished simply because he is last in the chain.

 

Every affected Artist is advised to file a report to the public prosecutor.

Maak jouw eigen website met JouwWeb